64-920 Piła

ul. Sikorskiego 33

tel. 67 351 78 55

kom. 517 398 954

e-mail: odpe@audiator.com.pl

Formularz on-line

W związku z udzieleniem przeze mnie poniższego zlecenia wyrażam zgodę na:

 1. wykonanie zleconej przeze mnie usługi w terminie do jednego miesiąca od daty uiszczenia opłaty naliczonej wg obowiązujących cenników,
 2. pobranie przez OAiUE „AUDIATOR” Sp. z o.o. kosztów administracyjnych w wysokości  82,71 zł netto .

(Dokumenty wg cennika zawartego w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania)

Mając na uwadze powyższe oświadczam, iż:

 1. Zapoznałem/am się z treścią Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz.U. Nr 28 poz. 240)
 2. Zapoznałem/am się z cennikiem OAiUE „AUDIATOR” Sp. z o.o.
 3. Wyrażam zgodę na przesłanie żądanych dokumentów na wskazany wyżej adres po uregulowaniu zapłaty na konto (PKO BP O/PIŁA 75 1020 3844 0000 1402 0057 6710)
 4. Warunku wykonania zleconej przeze mnie usługi przyjąłem/am do wiadomości i nie wnoszę zastrzeżeń
 5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym:
  imię i nazwisko, nazwisko panieńskie, imiona rodziców, data urodzenia i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, danych o przebiegu zatrudnienia
  przez Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych ‘’Audiator’’ Spółka z o. o. z siedzibą w Pile
  (64-920 Piła ul. Sikorskiego 33) w celu otrzymania dokumentów potwierdzających zatrudnienie i/lub wynagrodzenia na podstawie przechowywanej w jej składnicy akt dokumentacji.


 

Nazwisko
*
Imię
*
Nazwisko panieńskie
Miejsce urodzenia
*
Data urodzenia
*
Imię ojca
*
Imię matki
*
Pesel
*
Adres
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Zakłdy pracy (lata pracy):

Zlecam sporządzenie następujących dokumentów::

1. kopii świadectwa pracy
2. odpisu świadectwa pracy
3. odpisu innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy
4. kopii z zastrzeżeniem pkt 2, innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia
5. kopii kartoteki zarobkowej
6. świadectwo pracy w warunkach szczególnych
telefon
e-mail
*
 
SmodCode